ค่านิยม

ค่านิยม MOPH :

  1. Visionary, Humility leadership : ผู้นำมีวิสัยทัศน์ และอ่อนน้อมถ่อมตน
  2. Focus on result : มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
  3. Patient & Customer focus : ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
  4. Management by fact : บริหารจัดการภายใต้ข้อเท็จจริง 
  5. Teamwork : การทำงานเป็นทีม 
  6. Learning & mastery : องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความเป็นมืออาชีพ