ผู้บริหาร

boss

โทร : 054-497030 ต่อ 104

นโยบายผู้บริหาร

  • พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานในระบบ HA  โดยเน้นความปลอดภัย  2 P Salty ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ
  • บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยนำระบบ ITA มาใช้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในองค์กร
  • พัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ Smart hospital อย่างเป็นระบบ
  • นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน
     

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

ผ่องศรี อุทธวัง

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก

บุษรารัตน์ คำบุญเรือง

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน

ฐานิตร ใจการ

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยฉุกเฉิน

นงคราญ ใจเพียร

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

เกตุวดี ใจตุ้ย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

กุลิสรา เสนาเหนือ

หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพ

อรุณศรี อินต๊ะจักร

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน

จินดาภรณ์ ดุสิตากร

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ยุภาพรรณ ศรีคำ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญา อินถา

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

บัวบาน วรรณโกฏิ

หัวหน้ากลุ่มงานห้องคลอด

จิรภัสสร วัฒนโสภาพงศ์