ผู้บริหาร

IMG_0269

นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง

---------------------
โทร : 054-497030 ต่อ 104

นโยบายผู้บริหาร

  • พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานในระบบ HA  โดยเน้นความปลอดภัย  2 P Salty ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ
  • บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยนำระบบ ITA มาใช้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในองค์กร
  • พัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ Smart hospital อย่างเป็นระบบ
  • นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน