พันธ์กิจ

พันธ์กิจ : ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม 4 มิติ  ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสม และมีความสุข ในการทำงาน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โรงพยาบาลปง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 395 บ้านแสนสุข ตำบลนาปรังอำเภอปง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ 28 ไร่ 3 งาน มีประวัติความเป็นมาคือ 

พ.ศ. 2486 เป็นสุขศาลาชั้น 2 ตั้งอยู่บ้านดู่หมู่ 3 ตำบลปงอำเภอปง จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2502 เปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยประจำอำเภอ

พ.ศ. 2510 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 595,000 บาทสร้างเป็นสถานีอนามัย ชั้น1 โดยประชาชน บริจาคเงินซื้อที่ดินเป็นเงิน10,000 บาท ได้ที่เพิ่ม 3 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

พ.ศ. 2517 ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย มีนายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวินเป็นหัวหน้าคนแรก

พ.ศ. 2520 ปรับเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด10 เตียงได้รับบริจาคเครื่องงเอกซ์-เเรย์ และเครื่องปรับอากาศจากข้าราชการและประชาชนที่จัดงานโดดร่ม เพื่อหาเงินบริจาค

พ.ศ. 2530 กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณจำนวน 5,295,000 บาท ทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10เตียง ณ บ้านาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาทำพิธีอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2531โดย พณฯพลตรีชาติชายชุนหะวัน รองนายกรัฐมนตรี ( ตำแหน่งในขณะนั้น)

 พ.ศ.2534 กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,038,000 บาท ทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลชุมชนขนาด30 เตียงทำพิธีเปิด อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2536 โดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย