วันอังคาร, พฤษภาคม 16, 2023

หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  • การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่มีประสิทธิภาพ (P&P excellence )
  • ระบบบริการสาธารณสุขมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน (Service  excellence)
  • ระบบบริหารจัดการบุคคลากรมีประสิทธิภาพ (เก่ง ดี มีความสุข ) (People excellence)
  • ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงพยาบาลปงจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ระดับแนวหน้าของจังหวัดพะเยา ภายในปีงบประมาณ 2564