ITA สสอ.ปง

ITA 2566
ไตรมาสที่ 1
MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 คำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทาง
2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2
MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2
2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2566
แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม ปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
1.ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)
1.1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติ
1.2 โครงการ
2.  รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม  มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบร
3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก
4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6. บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง
2. คำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566
1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมิน
2. รายงานการประเมิน
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการ
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.1 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุด
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด
2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
รอบไตรมาสที่ 2
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
2. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
3. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง
2. มาตรการป้องกันการทุจริต
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ รอบ 6 เดือน
2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2 โครงการ
2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้
3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงาน
4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้
5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์
2. มีประกาศเจตนารมณ์
3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์
4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียน

 

 

 

 

 

ประกาศ สสอ.ปง  2566
1.คำสั่งชมรมจริยธรรม สสอ.ปง2565
2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สสอ.ปง

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1.1 คำสั่ง / กรอบแนวทาง
ไตรมาส 1
1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 2
MOIT1ข้อ1.1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
MOIT1ข้อ1.2คำสั่งแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
MOIT1ข้อ1.3กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1ข้อ1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1ข้อ2.1รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
MOIT1ข้อ2.2แบบรายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2
2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ไตรมาส 2
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
2.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
2.7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธะกิจหน่วยงาน
2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
2.10แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
2.11คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.12คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2.14คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
2.15รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2.15.รายงานผลเรื่องร้องเรียนการให้บริการ ไตรมาส2
2.15.รายงานผลเรื่องร้องเรียนการให้บริการ ไตรมาส 3
2.16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3
2.16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2
2.17ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 2
3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 3
4)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2
2.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2
3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2
4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2
4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด
1) งบลงทุน ทุกไตรมาส 2
2) งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส3
ไตรมาส 4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 
1)มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2)งบลงทุน ทุกไตรมาส
3)งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
4)มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด ไตรมาส 2
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด ไตรมาส 3
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๓
4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตร
4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
4.3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.3.2 ระกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
4.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.1 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564
5.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
5.2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
5.2.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
5.2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
5.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.1 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2565
MOIT5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 2
MOIT5 2.1 สขร.1 มกราคม 2565
MOIT5 2.2 สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565
MOIT5 2.3 สขร.1 มีนาคม 2565
MOIT5 ข้อ3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 2
5.1 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565
MOIT5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 3
MOIT5 2.1 สขร.1 เม.ย. 2565
MOIT5 2.2 สขร.1 พ.ค. 2565
MOIT5 2.3 สขร.1 มิ.ย. 2565
MOIT5 ข้อ3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4
1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565
3.สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565
4.สขร. 1 เดือนกันยายน 2565
5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศ
1.2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 แบบฟอร์มการเยแพร่
2.1 บันทึกข้อความลงนามในแผน
2.3 แบบฟอร์มการเยแพร่
แผนการบริหารทรัพยากร

MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
MOIT7 1 หนังสือแจ้งเวียน
MOIT7 2 แบบขออนุญาต เว็บ
MOIT7 3 กรอบแนวทางประเมินผล
MOIT7 รายงานการประชุม และ แก้ไข
ไตรมาส 4 กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT7 1 บันทึกลงนาม
MOIT7 2 มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหาร
MOIT7 3 กรอบแนวทางประเมินผล
MOIT7 4 รายงานการประชุม และ แก้ไข
MOIT7 5 หนังสือแจ้งเวียน
MOIT7 6 แบบขออนุญาต เว็บไซต์

MOIT8
ไตรมาส 2
2565 MOIT8-การประกาศดีเด่น ดีมาก
MOIT8ข้อ1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี
MOIT8ข้อ2ประกาศฯร้อยละเงินเดือน ปง 64
MOIT8ข้อ3หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
MOIT8ข้อ4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 3
MOIT8ข้อ1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี หน้าเว็บ
MOIT8ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
MOIT8ข้อ3หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
MOIT8ข้อ4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร
2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT9
MOIT9ข้อ1.1หนังสือขออนุมัติดำเนินการ
MOIT9ข้อ1.2โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
MOIT9ข้อ2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
MOIT9ข้อ3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
MOIT9ข้อ4รายงานผลการจัดกิจกรรม
MOIT9ข้อ5ภาพกิจกรรม
MOIT9ข้อ6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT19ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT10ข้อ1คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
MOIT10ข้อ2มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT10ข้อ3หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
MOIT10ข้อ4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT11หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT11ข้อ1บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
MOIT11ข้อ2บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
MOIT11ข้อ3.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
MOIT11ข้อ3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT11ข้อ4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา
3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT12
22-65 คก.ปฐมภูมิ

MOIT12 1 1.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินการ
MOIT12 1 1.2 โครงการ
MOIT12 2 รายงานผลการจัดกิจกรรม วางแผน
MOIT12 3 รายงานผลการจัดกิจกรรม ดำเนินการ
MOIT12 4 รายงานการติดตามประเมินผล
MOIT12 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่
MOIT12 6 รายงานและขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์
MOIT12 7 แบบฟอร์ม
แผน พชอ อำเภอเปง 65
ภาพกิจกรรม การดูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ภาพกิจกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย NCD
ภาพกิจกรรม การเฝ้าระวังควบคุมโควิด-19
ภาพกิจกรรม คุ้มครองผู็บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
MOIT13ข้อ1บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT13ข้อ2ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
MOIT13ข้อ3หนังสือแจ้งเวียน
MOIT13ข้อ4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
1.มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6.(แนบตามข้อ 1.)
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
MOIT ข้อ 2 ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
MOIT14 ข้อ 4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-ปี-2565
MOIT14 ข้อ5 ภาพประกาศ เจตจำนงสุจริต
MOIT14ข้อ1 บันทึกลงนาม
MOIT ข้อ 2 ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติ
MOIT14ข้อ3 หนังสือแจ้งเวียน
MOIT14ข้อ5
MOIT14ข้อ6. แบบขออนุญาต เว็บ
ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ 1.)
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
MOIT15ข้อ1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
MOIT15ข้อ2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
MOIT15ข้อ3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
MOIT15ข้อ4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
MOIT15ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
MOIT16ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
MOIT16ข้อ1.1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
MOIT16ข้อ2.1แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
MOIT16ข้อ2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
MOIT16ข้อ3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
คำสั่งชมรมจริยธรรม สสอ.ปง2565

MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
MOIT17ข้อ1.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
MOIT17ข้อ1.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
MOIT17ข้อ1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT17ข้อ2.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
MOIT17ข้อ2.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
MOIT17ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
MOIT18ข้อ1หนังสือแสดงหลักฐานการประชุม
MOIT18ข้อ2 สรุปรายงานการประชุม
MOIT18ข้อ3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT18ข้อ5แบบฟอร์มขึ้นเว็บ

MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
MOIT 19 ข้อ 1 คำสั่งผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 19 ข้อ 2 แนวทาวการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 19 ข้อ 2 รายชื่อสมาชิก STTONG
MOIT 19 ข้อ 2.3 กิจกรรมการดำเนินงาน STRONG
MOIT 19 ข้อ 2.4 แบบขออนุญาต STRONG
MOIT 19 ข้อ 2.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STTONG
MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกลงนามคำสั่ง.doc แก้ไข
MOIT 19 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน
MOIT 19 ข้อ 4 รายงานผลการปรับปรุงผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 19 ข้อ 5 ขออนุญาตเผยแพร่

MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT20ข้อ1นทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไร
MOIT20ข้อ2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรั
MOIT20ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
MOIT21ข้อ1.1หนังสือขออนุมัติดำเนินการ
MOIT21ข้อ1.2โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
MOIT21ข้อ2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
MOIT21ข้อ3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
MOIT21ข้อ4รายงานผลการจัดกิจกรรม
MOIT21ข้อ5ภาพกิจกรรม
MOIT21ข้อ6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
MOIT22ข้อ1บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
MOIT22ข้อ2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อ3
MOIT22ข้อ4ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
MOIT22ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ
บันทึกข้อความแจ้งเวียน
บันทึกข้อความลงนาม
ประกาศ สสอ1
ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
2.รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form
3.นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 1

 

EB2

EB3

EB4

EB5

EB6

EB7

EB8

EB 9

           EB 9.1.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินการ

EB 10

EB 11

EB 12

EB 13

EB 14

EB 15

EB 16

EB 17

EB 18

EB 19

EB 20

EB 21

EB 22

EB 23

EB 24