ITA โรงพยาบาลปง

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย ลัษณะและประเภทข้อมูล วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล กลไกการรายงานผลการติดตามและสรุปปัญหา
 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านสาธาณะผ่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 3. แผนปฏิบัติการประจำหน่วยงานและรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
 5. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องปฏิบัติงานหรือใช้บริการของเจ้าหน้าที่
 6. หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนโรงพยาบาลปง
 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
 12. แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1. เผยแพร่แผน 
 2. รายงานผลของแผน
 3. ป้องกันส่วนได้เสีย

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยหแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในทุกๆ ไตรมาส ดังนี้

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. บันทึกลงนามนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลของผู้บริหารและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ 2564
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 1. บันทึกลงนามประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและแบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 4. การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ
 5. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยการปฏฺบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

ไตรมาส1

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และระดับดีมากและแบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

ไตรมาส3

 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศ,ประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของจังหวัดพะเยา
 2. บันทึกข้อความลงนามในประกาศ,ประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลปง

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 2. รายชื่่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 3. บันทึกรายงานผู้บริหารทราบเรื่องการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและแบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 5. ภาพกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB10 หน่วยงานมีแนวทางปฏฺิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน)
 4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นๆ
 5. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ไตรมาส 4 และแบบฟอร์มเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 1. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกของหน่วยงานและแบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 4. สรุปผลรายงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น
 5. สรุปผลรายงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น
 6. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ไตรมาส 4 และแบบฟอร์มเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนร้องทุกประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
 8. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB12 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564
 2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 3. รายงานผลการประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการตามภารกิจที่เลือก
 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามภารกิจที่เลือกให้ผู้บริหารทราบ
 5. ภาพกิจกรรม
 6. บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 7. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเกี่ยวกับมาตรการ กลไกล ในการป้องกันการรับสินบนและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. ประกาศกรอบแนวทางเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการรับสินบน
 3. หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน
 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน
 5. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน ไตรมาส4
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 4. หนังสือแจ้งเวียนข้อปฏิบัติในการยืมพัสดุคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติในการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงาน
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. บันทึกข้อความลงนามประการเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 4. ภาพถ่ายกิจกรรม
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบลงนามในแผนฯประจำปี 2564 และแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
 4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
 2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 2. สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 3. รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม)
 4. หนังสือเสนอผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อทราบ
 5. แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสื่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ไตรมาส 1

 1. ขออนุมัติลงนามในประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 3. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
 5. แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุลลากรในหน่วยงาน
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลการอบรม
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุลลากรในหน่วยงาน
 5. ภาพกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 3. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 4. รายงานผลการการดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 5. ภาพกิจกรรม
 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดตั้งชมรม “ชมรม STRONG PONG Hospital” 
 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม
 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม
 4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 3. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
 5. รายงานผลการติดตามมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 6. รายงานผลการติดตามมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาส4
 7. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน