ITA โรงพยาบาลปง ปีงบประมาณ 2566

MOIT1

 1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
  • 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแผยแพร่ข้อมูลและประกาศมาตรการการดำเนินเผยแพร่ข้อมูลและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 2.1 บันทึกรายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 2.2 รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 2.3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT2 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  • 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
  • 1.2 นโยบายผู้บริหาร
  • 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  • 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติของหน่วยงาน
  • 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
  • 1.7 ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงน
  • 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของหน่วยงาน
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH)
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 4. ประมาลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สส.พ.ศ.2564
 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 9.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงาน
 10. รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • 10.1 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส1
  • 10.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส2
  • 10.3 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส3
  • 10.4 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส4
 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
  • 11.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  • 11.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 1
  • 11.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 2
  • 11.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3
  • 11.5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  • 16.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี2564
  • 16.2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ไตรมาส2)
  • 16.3 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ไตรมาส4)
 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 17.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564
  • 17.2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาส2)
  • 17.3 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาส4)
 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)
  • 18.2.1แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินบำรุง)
  • 18.2.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (งบลงทุน)
  • 18.3.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (เงินบำรุง)ไตรมาส1
  • 18.3.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ(งบลงทุน)ไตรมาส1
  • 18.3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (เงินบำรุง)ไตรมาส2
  • 18.3.4 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ(งบลงทุน)ไตรมาส2
  • 18.3.5 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (เงินบำรุง)ไตรมาส3
  • 18.3.6 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ(งบลงทุน)ไตรมาส3
  • 18.3.7 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (เงินบำรุง)ไตรมาส4
  • 18.3.8 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ(งบลงทุน)ไตรมาส4
  • 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
  • 18.5.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.7 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.8 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
  • 18.5.12 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)
 1. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT3 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT4

 1. องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณและอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  • 1.3.1 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
  • 1.3.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
  • 1.4 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบปิดและปลดประกาศ
  • 1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
  • 2.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส1)
  • 2.1.2 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส2)
  • 2.1.3 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส3)
  • 2.1.4 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส4)
  • 2.2.1.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566(งบลงทุน) ไตรมาส1
  • 2.2.2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 (เงินบำรุง) ไตรมาส1
  • 2.2.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566(งบลงทุน) ไตรมาส2
  • 2.2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 (เงินบำรุง) ไตรมาส2
  • 2.2.1.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566(งบลงทุน) ไตรมาส3
  • 2.2.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 (เงินบำรุง) ไตรมาส3
  • 2.2.1.4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566(งบลงทุน) ไตรมาส4
  • 2.2.2.4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 (เงินบำรุง) ไตรมาส4
  • 2.3.1แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส1
  • 2.3.2 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส2
  • 2.3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3
  • 2.3.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส4
 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื้นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  • 3.1 บันทึกข้อความแจ้วเวียนประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในกน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
  • 3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 1. ไตรมาส 1
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ตุลาคม 2565
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พฤศจิกายน 2565
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ธันวาคม 2565
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่า่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. ไตรมาส 2
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มกราคม 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มีนาคม 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. ไตรมาส 3
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน เมษายน 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พฤษภาคม 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. ไตรมาส 4
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กรกฎาคม 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน สิงหาคม 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กันยายน 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  • 1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
  • 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
  • 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผย รอบปีงบประมาณ 2565 และรอบดีงบประมาณ 2566

 • ไตรมาสที่ 2
  • 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั้่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั้่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
  • 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั้่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1เม.ย.65-30 ก.ย.65)
  • 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 • ไตรมาสที่ 3
  • 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั้่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั้่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
  • 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั้่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)
  • 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานประกอบด้วย
  • 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
  • 1.2 โครงการ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ประทำผิดวินัย
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 3. ช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนด
 4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT10 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรีย และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 • ไตรมาสที่ 2
  1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.65 – 30 มี.ค.66)
  2. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
  3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
   • รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.64 – 30 มี.ค.65)
   • 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
   • 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 • ไตรมาส 4
  1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ 12 เดือน ( 1 เม.ย.65 – 31 ส.ค.65)
  2. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
  3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
   • รอบ 12 เดือน ( 1 เม.ย.65 – 31 ส.ค.65)
   • 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
   • 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

 1. มีหลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที 1 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.66
  • 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ พัฒนาระบบการดูแลผูป่วยจิตเวชเรื้อรัง ปี 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 1.2 โครงการ / กิจกรรม
 2. สรุปรายงานประชุมโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
 3. สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีอาการซับซ้อนในเขตอำเภอปง
 4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวนเรื้อรังที่มีอาการซับซ้อนในเขตอำเภอปง
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 7. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT12 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 • ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
  1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน และขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
   • 2.1 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลปีใหม่
   • 2.2 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566
   • 2.3 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
   • 2.4 ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566
   • 2.5  ประกาศ มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
   • 2.6 บันทึกชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการ การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
  3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 • ไตรมาส 4
  1. บันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด
  2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
  3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้อราชการ

 • ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564
  3. หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
  4. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้างการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
  5. ภาพถ่ายกิจกรรม
  6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 • ไตรมาสที่ 4
  1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำหับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามหน่วยงานที่กำหนด
  2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
  3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม
 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ระหว่างเหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม
 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT16 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 • ไตรมาสที่ 2
  • การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
   1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
   2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
   3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  •  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
   1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
   2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
   3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 • ไตรมาส 4
  • การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
   1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
   2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
   3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  •  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  รอบ 12เดือน
   1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
   2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
   3. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
   4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

 

MOIT17 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสื่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน(แนบแบบรายงาน)
 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

 •  มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  1. มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
   • 1.1 ขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลกประโยชน์ทับซัอนในหน่วยงานและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
   • 1.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
   • 1.3 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
   • 1.4 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
   • 1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  2. การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”
   • 2.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
   • 2.2 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
   • 2.3 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
   • 2.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส2

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ไตรมาส4

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำแผนแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
  • 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
  • 1.2 โครงการ อบรมการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 3. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไวต์หน่วยงาน
 4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  • 2.1 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
  • 2.2 ประกาศ เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 4. ภาพถ่ายกิจกรรม การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการละเมิดหรือคุกคามทงเพศในที่ทำงานของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 3. คู่มือ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 4. บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

ไตรมาส4

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการละเมิดหรือคุกคามทงเพศในที่ทำงานของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. Print Screen หน้าจอรายงานการล่วงละเมิดหริอคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน