ITA โรงพยาบาลปง ปีงบประมาณ 2566

MOIT1

 1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT2 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH)
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 4. ประมาลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สส.พ.ศ.2564
 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 9.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงาน
 10. รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT3 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT4

 1. องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื้นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 1. ไตรมาส 1
 2. ไตรมาส 2
 3. ไตรมาส 3
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน เมษายน 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พฤษภาคม 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. ไตรมาส 4
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กรกฎาคม 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน สิงหาคม 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กันยายน 2566
  • แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566
  • แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผย รอบปีงบประมาณ 2565 และรอบดีงบประมาณ 2566

MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานประกอบด้วย
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ประทำผิดวินัย
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 3. ช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนด
 4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT10 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรีย และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

 1. มีหลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที 1 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.66
 2. สรุปรายงานการประชุมโครงการพัฒนาอโรคยาศาลโรงพยาบาลปง ปี 2566 ที่แสดงชื่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน
 3. สรุปรายงานการประชุมโครงการพัฒนาอโรคยาศาลโรงพยาบาลปง ปี 2566 ที่แสดงชื่อและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินการ
 4. สรุปรายงานผลการโครงการพัฒนาอโรคยาศาลโรงพยาบาลปง ปี 2566
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 7. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT12 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ

MOIT13 หน่วยงานมีการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ขอมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
  3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT16 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

   1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
   2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
   3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  •  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  รอบ 12เดือน
   1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
   2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
   3. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
   4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

 

MOIT17 หน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

 1. บันทึกข้อความการขออนุมัติจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
 2. รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
 3. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
 4. รายงานแผนบริหารครวามเสี่ยงการทึจขริต ปีงบประมาณ 2566
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทุจริต)

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส2

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ไตรมาส4

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565

 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำแผนแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 3. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไวต์หน่วยงาน
 4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT21  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 4. ภาพถ่ายกิจกรรม การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT22  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. คู่มือ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 3. บันทึกแจ้งเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

ไตรมาส4

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการละเมิดหรือคุกคามทงเพศในที่ทำงานของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. Print Screen หน้าจอรายงานการล่วงละเมิดหริอคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน