ITA โรงพยาบาลปง ปีงบประมาณ 2565

MOIT1

 1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT2 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH)
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 4. ประมาลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สส.พ.ศ.2564
 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 9. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 10. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 11. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 12. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
 13. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 14. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 15. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 16. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT3 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT4

 1. องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื้นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 1. ไตรมาส 1