ITA โรงพยาบาลปง ปีงบประมาณ 2565

MOIT1

 1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT2 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH)
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 4. ประมาลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สส.พ.ศ.2564
 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี
 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  1. 16.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564
  2. 16.2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาส2)
  3. 16.4 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาส4)
 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT3 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT4

 1. องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื้นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 1. ไตรมาส 1
 2. ไตรมาส 2
 3. ไตรมาส 3
 4. ไตรมาส 4

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ 2565

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 3. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 4. หนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผย รอบปีงบประมาณ 2564 และรอบดีงบประมาณ 2565

MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานประกอบด้วย
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ประทำผิดวินัย
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 3. ช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนด
 4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรีย และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

 1. มีหลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที 1 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
 2. สรุปรายงานประชุมโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง 
 3. สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีอาการซับซ้อนในเขตอำเภอปง
 4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวนเรื้อรังที่มีอาการซับซ้อนในเขตอำเภอปง
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 7. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้อราชการ

MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม
 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ระหว่างเหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม
 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT17 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 

MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสื่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน(แนบแบบรายงาน)
 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส2

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ไตรมาส4

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำแผนแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 3. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไวต์หน่วยงาน
 4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 5. รูปภาพกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 4. ภาพถ่ายกิจกรรม การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการละเมิดหรือคุกคามทงเพศในที่ทำงานของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 3. คู่มือ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 4. บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

ไตรมาส4

 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการละเมิดหรือคุกคามทงเพศในที่ทำงานของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 2. Print Screen หน้าจอรายงานการล่วงละเมิดหริอคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน