นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  1. การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่มีประสิทธิภาพ (P&P excellence )
  2. ระบบบริการสาธารณสุขมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน (Service  excellence)
  3. ระบบบริหารจัดการบุคคลากรมีประสิทธิภาพ (เก่ง ดี มีความสุข ) (People excellence)
  4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)